Beleid en kwaliteit

Klachten 

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening.

In de folder 'Klachten' (PDF) kunt u lezen hoe u uw klachten kenbaar kunt maken en hoe daarmee binnen Doras wordt omgegaan.
U kunt uw klacht indienen via het contactformulier op deze website.


HKZ Certificaat

Omdat we voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector mogen wij het HKZ-certificaat voeren.


ANBI-instelling

Doras is een ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.
Doras is geregistreerd onder het RSIN nummer: 807866209.

Beloningsbeleid

  • Directeur-bestuurder

Sinds 1 januari 2016 gelden voor de sector Zorg en Welzijn nieuwe regels voor de wijze waarop de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden vastgesteld. Het toegestane bezoldigingsmaximum wordt vastgesteld op basis van een klasseindeling, waarin de zwaarte en de complexiteit van de instelling tot uitdrukking wordt gebracht. De RvT heeft in de loop van het verslagjaar 2016  de klasseindeling bepaald op Klasse II volgens de nieuwe richtlijnen uit de WNT-2 en de specifieke sectornormen. De daarbij behorende maximum bezoldiging voor de bestuurder bedraagt € 120.000. De huidige bezoldiging van bestuurder, Will van Schendel en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn aan deze norm getoetst en valt binnen deze norm.

  • Raad van Toezicht

De leden van de RvT hebben in 2016 geen bezoldiging ontvangen. Wel is in de loop van 2016 de discussie gevoerd over een reële honorering van de werkzaamheden van de leden, mede aan de hand van de adviezen die de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) daarover heeft uitgebracht. Daaraan ten grondslag ligt de opvatting dat toezichthouden geen vrijblijvende activiteit is en dat van toezichthouders steeds meer gevraagd wordt om hun taken op een professionele wijze uit te voeren. Besluitvorming over de bezoldiging vindt in 2017 plaats.


Jaarrekening

Hier vindt u onze jaarrekening 2016.


Privacy

Doras vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk te helpen met uw verzoek. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een vraag of klacht heeft, of een afspraak wilt maken. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is. 

Bent u cliënt bij ons en wilt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen? Lees hier verder.

Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Klokkenluidersregeling

Hier vindt u informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Lees meer...


Integriteitsbeleid

Hier vindt u informatie over het Integriteitsbeleid.  Lees meer...